Stel cookie voorkeur in

Missie & Visie

Goed beleid begint bij een heldere missie en een duidelijke visie. Dit is het vertrekpunt voor het nastreven van onze ambities. Het is de fundering voor kwalitatief goed onderwijs en vormt de basis voor het creëren van een prettige en veilige leeromgeving voor leerling en onderwijsprofessional. 

Missie
Onze missie is gebaseerd op drie belangrijke punten: klimaat, identiteit en solidariteit. 

KLIMAAT
Het is essentieel dat zowel leerling als onderwijsprofessional zich gemotiveerd, uitgedaagd, veilig en thuis voelt binnen de Deltascholen. De school speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen en levert een bijdrage aan de vorming van leerling en mens. Op school wordt kinderen geleerd om naar eigen vermogen om te gaan met vrijheden en verantwoordelijkheden in onze multiculturele samenleving. De begeleiding van leerlingen is gericht op steun om te groeien en ruimte om te ontwikkelen. Tussen alle betrokkenen binnen dit proces (leerlingen, ouders, bestuur en werknemers) heerst een sfeer van openheid, betrokkenheid en vertrouwen. 

IDENTITEIT
Wij zijn een dialoogschool. Vanuit onze eigen religieuze grondbeginselen wordt in dialoog met andere godsdiensten vorm gegeven aan confessioneel onderwijs. Andere normen en waarden worden niet afgewezen, maar we dragen ze niet direct uit. Ook is het belangrijk dat leerlingen respect hebben voor en kennis hebben van het regionaal erfgoed van de school. 

SOLIDARITEIT
Iedere leerling is welkom, ieder mens is gelijkwaardig en binnen onze scholen hebben we respect voor elkaar. We halen het maximale uit onze kinderen en leerkrachten, maar wel vanuit een realistisch oogpunt en met respect voor de mogelijkheden van ieder individu. 

VISIE
Onze visie is gericht op het zijn of worden van goede scholen.
Delta-scholen moeten allemaal goede scholen zijn, waarbij de kwaliteitsfocus uitdrukkelijk breed is en niet beperkt tot uitsluitend cognitieve resultaten. In het curriculum moet uiteraard aandacht zijn voor kennisontwikkeling en maatschappelijke vorming, maar nadrukkelijk ook voor persoonsvorming. Het gaat dus om integrale aandacht voor de optimale ontwikkeling van onze leerlingen.
Als Delta-scholen in staat zijn om deze 3 hoofddoelen van de toekomst te realiseren, dan zijn het goede scholen met:

  • een opbrengstgerichte cultuur;
  • werkend aan een bredere pedagogische opdracht (21e eeuwse vaardigheden);
  • optimaal gebruik makend van aanwezige talenten (aandacht gepersonaliseerd leren en professionele leergemeenschap);
  • binnen een flexibele onderwijsvorm op maat (Onderwijs Anders).